individuele en groepsbegeleiding
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Wezenlijk Weerbaar, groepstraining en individuele begeleiding. Versie 12-04-2014.

Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde (‘AVPH...’). Artikel 1: Definities

Wezenlijk Weerbaar

De onderneming ‘Wezenlijk Weerbaar’ zoals dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland

onder nummer 51202409 en bij de Belastingdienst onder

BTW-identificatienummer NL106264199.

Eigenaar van ‘ Wezenlijk Weerbaar ‘is

Martin Frieling, centrum 4, 9304 TH Lieveren.

Martin is als zelfstandig ondernemend zorgverlener gecertificeerd bij STIZOZ/Kiwa (www.MijnKeurmerk.nl) met kwalificatieniveau 5 onder registratienummer 6754 en AWBZ-erkend met AGB-code 91-911378.

Client                                                       

De persoon die zorg behoeft en aan wie Wezenlijk Weerbaar zorg verleent.

Budgethouder

De persoon die aan wie budget is toegewezen dat wordt aangewend om Wezenlijk Weerbaar te betalen voor de gevraagde zorg. Het betreffende budget wordt bijvoorbeeld in een PGB-Situatie toegekend aan de Client die dan daarmee ook de Budgethouder is. Indien de Client minderjarig is, zal er meestal sprake zijn van een Vertegenwoordiger, die dan tevens feitelijk het budget beheert, terwijl de Client formeel Budgethouder blijft.

Vertegenwoordiger

De contactpersoon die namens de Client contacten onderhoudt met Wezenlijk Weerbaar en die feitelijk het budget beheert. Indien de Client minderjarig is, zal de Vertegenwoordiger meestal de ouder of verzorger zijn. Het kan ook zo zijn dat er geen sprake is van een Vertegenwoordiger.

Zorgvrager

De persoon die zorg vraagt aan Wezenlijk Weerbaar. Dit is de Vertegenwoordiger (die dus namens de Client zorg vraagt aan Wezenlijk Weerbaar), maar als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Client zelf.

Zorgovereenkomst

Een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorg ten behoeven van de Client, afgesloten tussen de Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar. Bovengenoemde Budgethouder en Vertegenwoordiger worden genoemd in de Zorgovereenkomst.

SVB

De Sociale Verzekerings Bank (website www.svb.nl/pgb)

PGB

Persoons Gebonden Budget; een Budgethouder die de beschikking heeft over een PGB kan het budget aanwenden om Wezenlijk Weerbaar in te huren (rechtstreeks of via een Vertegenwoordiger). Het hebben van een PGB is geen voorwaarde om Wezenlijk Weerbaar in te huren.

PGB-Situatie

Omstandigheid waarin de Budgethouder een PGB toegewezen heeft gekregen en waarin dit budget wordt aangewend om Wezenlijk Weerbaar te betalen.

Budgetverlener

De partij die het PGB ter beschikking stelt aan de Budgethouder. Dit is bijvoorbeeld het Zorgkantoor of de Gemeente.

Urenverklaring

Bijlage van de Zorgovereenkomst waarin de Zorgvrager aangeeft een bepaald minimum aantal zorguren te gaan afnemen bij Wezenlijk Weerbaar.

Zorg

Diensten op het gebied van persoonlijke hulpverlening.

Hiermee wordt onder meer de zorg bedoeld zoals gedefinieerd in artikel 6 van het "Besluit zorgaanspraken AWBZ" (Algemene Maatregel van Bestuur, Basis Wetten Bestand identificatienummer BWBR0014149, te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0014149, afschrift op www.wezenlijkweerbaar.nl /awbz).

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Wezenlijk Weerbaar en de Zorgvrager.

 

2.2

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door Wezenlijk Weerbaar en de Zorgvrager ondertekende schriftelijke verklaring.

 

2.3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3: Zorgovereenkomst

3.1

Door middel van een Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Wezenlijk Weerbaar de opdracht tot het verlenen van zorg aan de Client.

3.2

De Zorgovereenkomst wordt vóór aanvang van werkzaamheden door Wezenlijk Weerbaar opgesteld en ondertekend door Zorgvrager Wezenlijk Weerbaar.

3.3

Door ondertekening van de Zorgovereenkomst accepteert de Zorgvrager de Algemene Voorwaarden van Wezenlijk Weerbaar.

3.4

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan wordt de Zorgovereenkomst gebaseerd op het sjabloon ‘SVB Zorgovereenkomst met een freelancer’, zoals beschikbaar gesteld door het Servicecentrum PGB van de SVB

       

 

 

 

 

3.5

Indien er geen sprake is van een PGB-Situatie, dan is de Zorgovereenkomst gebaseerd op hetzelfde sjabloon, maar dan zijn de aspecten in die overeenkomst die gerelateerd zijn aan SVB en PGB niet van toepassing.

3.6

Het tarief voor de te leveren dienstverlening alsmede de reiskostenvergoeding worden opgenomen in de Zorgovereenkomst.

3.7

De Zorgvrager dient Wezenlijk Weerbaar direct te informeren indien zich omstandigheden voordoen die voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst van belang kunnen zijn.

3.8

Door ondertekening van Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Wezenlijk Weerbaar toestemming om zorg te verlenen aan Client en daarbij alle handelingen te verrichten die Wezenlijk Weerbaar nodig acht voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst.

3.9

Wezenlijk Weerbaar is gehouden om uit hoofde van de Zorgovereenkomst op bekwame en zorgvuldige wijze zorg te verlenen aan de Client.

3.10

De Zorgvrager is gehouden om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs vereist mag worden voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst doorWezenlijk Weerbaar.

3.11

Indien de zorgvraag van de Client of de Zorgvrager tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigt, kan de Zorgovereenkomst in onderling overleg tussen de Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar dienovereenkomstig worden aangepast.

3.12

Beëindiging van de Zorgovereenkomst vind plaats zoals beschreven in Artikel 11.

Artikel 4: Financieel

 

4.1

De Zorgvrager is de Vertegenwoordiger en als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Client zelf.

 

4.2

Betaling van de werkzaamheden uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en overeenkomsten vindt plaats door maandelijkse facturering door Wezenlijk Weerbaar aan de Zorgvrager.

 

4.3

De Zorgvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van deze nota’s.

 

4.4

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan is de Zorgvrager er verantwoordelijk voor dat er voldoende budget beschikbaar is gedurende de hele looptijd van de Zorgovereenkomst ten behoeve van betaling van de nota’s van Wezenlijk Weerbaar. Wezenlijk Weerbaar kan waar nodig assisteren bij aanvraag, verlenging of wijziging van het PGB.

 

4.5

Indien er geen sprake is van een PGB-Situatie, dan garandeert de Zorgvrager in staat te zijn om gedurende de gehele looptijd van de Zorgovereenkomst de nota’s van Wezenlijk Weerbaar l te kunnen voldoen.

 

       

 

4.6

Indien er in de Zorgovereenkomst sprake is van een variabel aantal uren, dan stellen Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar vóór aanvang van werkzaamheden door Wezenlijk Weerbaar een ‘Wezenlijk Weerbaar Urenverklaring’ op, waarin het minimum aantal door de Zorgvrager af te nemen zorguren wordt vastgelegd.

Deze verklaring wordt vervolgens ondertekend door de Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar en dient als bijlage bij de Zorgovereenkomst.

4.7

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan verzoekt de Zorgvrager het ‘SVB Servicecentrum PGB’ om de salarisadministratie van Wezenlijk Weerbaar (voorzover betrekking hebbend op de Zorgovereenkomst) uit te voeren. Hiertoe wordt door de Zorgvrager het formulier ‘SVB aanmelding salarisadministratie’ ingevuld, waarbij de optie ‘volledig uitbesteden’ wordt gekozen, waarna het formulier wordt ondertekend en opgestuurd naar de SVB. Wezenlijk Weerbaar kan waar nodig hierbij assisteren.

De SVB ontvangt met dat formulier opdracht van de Zorgvrager om de betreffende salarisadministratie uit te voeren. Het getekende formulier geeft de SVB bovendien de machtiging om de betreffende bedragen van het PGB-budget van de Zorgvrager af te schrijven, het bijbehorende loon aan Wezenlijk Weerbaar over te maken en bovendien zorg te dragen voor de bijbehorende belastingafdrachten.

4.8

De Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar houden per maand een ‘Declaratieformulier PGB-AWBZ’ bij, waarin ze het aantal door Wezenlijk Weerbaar gemaakte uren bijschrijven.

Merk op dat dit formulier dus (voor het gemak) ook wordt gebruikt indien er geen sprake is van een PGB-Situatie.

4.9

Indien er sprake is van een ‘Wezenlijk Weerbaar Urenverklaring’ terwijl er aan het eind van de maand nog niet het minimum aantal te leveren zorguren door de Zorgvrager is afgenomen bij Wezenlijk Weerbaar, dan worden de nog niet gemaakte uren alsnog wel door Wezenlijk Weerbaar bijgeschreven in het ‘Declaratieformulier PGB-AWBZ’ (zoals genoemd in Artikel 4.8) en daarmee dus vervolgens wel in rekening gebracht bij de Zorgvrager.

4.10

Het ‘Declaratieformulier PGB-AWBZ’ wordt aan het eind van de maand door Wezenlijk Weerbaar ondertekend, ter bevestiging van de door Wezenlijk Weerbaar verleende zorguren.

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan kan het vervolgens worden gebruikt bij de verantwoording door de Zorgvrager aan de Budgetverlener.

4.11

De maandelijkse nota zoals genoemd in Artikel 4.2 wordt gebaseerd op het in Artikel 4.8 genoemd Declaratieformulier.

4.12

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan verplicht de Zorgvrager zich tot het initiëren van de betaling door de SVB door direkt na ontvangst van een nota van Wezenlijk Weerbaar via de website www.SVB.nl/pgb de relevante urendeclaratie in te vullen, en wel op een zodanige manier dat de SVB in staat is de betreffende benodigde financiële transacties uit te voeren in opdracht van de Zorgvrager ten gunste van Wezenlijk Weerbaar.

 

4.13

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan zal de SVB salarisstroken en jaaropgaven verstrekken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager overhandigt direkt na ontvangst een kopie hiervan aan Wezenlijk Weerbaar. De Zorgvrager kan de salarisstroken vervolgens gebruiken bij de verantwoording richting de Budgetverlener.

 

4.14

Indien er geen sprake is van een PGB-Situatie, dan verplicht de Zorgvrager zich tot betaling van nota aan Wezenlijk Weerbaar binnen de betalingstermijn die is weergegeven op de nota.

 

4.15

Als de Zorgvrager een afspraak tot zorgverlening door Wezenlijk Weerbaar annuleert minder dan 24 uur voorafgaand aan deze afspraak, dan worden de vooraf afgesproken zorguren geacht te zijn verleend door Wezenlijk Weerbaar en zullen deze uren door Wezenlijk Weerbaar in rekening gebracht worden bij Zorgvrager.

 

Artikel 5 Verantwoording

 

5.1

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan kan Wezenlijk Weerbaar de Zorgvrager assisteren bij de verantwoording van het door Wezenlijk Weerbaar bestede budget aan de Budgetverlener.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

 

6.1

Zowel de Zorgvrager als Wezenlijk Weerbaar kunnen tijdens de Zorgovereenkomst voorstellen om één of meerdere derden in te schakelen ter ondersteuning van de door Wezenlijk Weerbaar geleverde zorg. De financiële afhandeling van deze additionele inzet zal in een dergelijke situatie in onderling overleg worden geregeld, waarbij voor elke additionele inzet een aparte overeenkomst wordt opgesteld en door Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar wordt ondertekend.

 

6.2

Indien Wezenlijk Weerbaar niet in staat is de door de Zorgvrager gevraagde zorg te leveren, bijvoorbeeld door ziekte van Wezenlijk Weerbaar, zal Wezenlijk Weerbaar assisteren bij de continuëring van de levering van zorg op een alternatieve wijze door (een) derde(n).

 

Artikel 7: Evaluaties

 

7.1

Wezenlijk Weerbaar zal regelmatig de verleende zorg en de zorgsituatie evalueren met de Zorgvrager.

 

Artikel 8: Documentatie

 

8.1

Zorgvrager en Wezenlijk Weerbaar zorgen er beide voor dat elk een exemplaar van elk relevant document in bezit heeft (de één het origineel, de ander een kopie).

Dit impliceert onder andere dat als de Zorgvrager PGB-gerelateerde post ontvangt, de Zorgvrager bij het eerstvolgende contactmoment een kopie ter beschikking stelt aan Wezenlijk Weerbaar.

 

8.2

Wezenlijk Weerbaar houdt een dossier bij met daarin alle documenten die betrekking hebben op de Zorgovereenkomst. Dit dossier is in te zien door de Client.

 

8.3

Het dossier wordt door Wezenlijk Weerbaar vernietigd na de wettelijke bewaartermijn (8 jaar) na beëindiging van de Zorgovereenkomst

 

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 

9.1

Door zowel de Zorgvrager als Wezenlijk Weerbaar wordt alle informatie die betrekking heeft tot de Zorgovereenkomst vertrouwelijk behandeld, waarbij geheimhouding en privacy door beide partijen op een relevante manier worden gerespecteerd.

 

Artikel 10: Geschillen

10.1

Bij ontevredenheid over de dienstverlening door Wezenlijk Weerbaar dient de Zorgvrager direkt hiervan Wezenlijk Weerbaar op de hoogte te brengen.

10.2

De Zorgvrager dient bij een tekort schieten van Wezenlijk Weerbaar in de uitvoering van de Zorgovereenkomst Wezenlijk Weerbaar hiervan schriftelijk in gebreke te stellen alsmede Wezenlijk Weerbaar in de gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.

10.3

Indien de Zorgvrager de nota niet binnen binnen 1 maand na dagtekening van de nota heeft voldaan, wordt Zorgvrager geacht in verzuim te zijn en behoudt Wezenlijk Weerbaar zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.

10.4

De opschorting genoemd in Artikel 10.3 ontheft de Zorgvrager niet van de verplichting tot betalen van de betreffende nota.

10.5

In geval de Zorgvrager tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Zorgovereenkomst jegens Wezenlijk Weerbaar, komen alle kosten die Wezenlijk Weerbaar in redelijkheid zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van de Zorgvrager.

10.6

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan zal de SVB zorgdragen voor de betaling van het loon van de Zorgvrager aan Wezenlijk Weerbaar, zie Artikel 4.7. Als een bijbehorende incasso van de SVB vanaf de PGB-rekening van de Zorgvrager mislukt, dan zal Wezenlijk Weerbaar, indien mogelijk, hiervan direct melding maken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager blijft verantwoordelijk voor de betaling van de nota(‘s) (zie Artikel 4.3). Artikel 10.3 blijft in deze situatie onverminderd van kracht.

10.7

In aanvulling op Artikelen 10.4 en 10.5 is Wezenlijk Weerbaar gerechtigd een additioneel bedrag van 250 euro in rekening te brengen bij de Zorgvrager voor elke maand dat de betreffende nota niet betaald is.

10.8

Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van Wezenlijk Weerbaar is de aansprakelijkheid van Wezenlijk Weerbaar beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Wezenlijk Weerbaar terzake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van Wezenlijk Weerbaar geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Wezenlijk Weerbaar beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Zorgovereenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een overeenkomst met een duur van drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van Wezenlijk Weerbaar beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen).

10.9

Wezenlijk Weerbaar is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden zoals bedoeld in Artikelen 6.1 en 6.2.

10.10

Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Wezenlijk Weerbaar en de Zorgvrager en alle overige geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. Indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, is de kantonrechter die is aangewezen conform de regels van relatieve competentie bevoegd.

Artikel 11: Beëindiging

 

11.1

De Zorgovereenkomst eindigt:

 

a

door het verlopen van de termijn waarvoor de Zorgovereenkomst is aangegaan (voorzover die is opgenomen in de Zorgovereenkomst);

 

b

door het overlijden van de Zorgvrager;

 

c

door het overlijden van de Client;

 

d

één maand na opzegging van de Zorgvrager middels een schriftelijke verklaring aan Wezenlijk Weerbaar;

 

e

één maand na opzegging van Wezenlijk Weerbaar middels een schriftelijke verklaring aan de Zorgvrager

 

 

f                                                                indien er sprake is van een PGB-Situatie:        door intrekking of beëindiging van het PGB door intrekking of beëindiging van het PGB

 

g

door gerechtelijke ontbinding.

 

11.2

Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan dient de Zorgvrager het ‘SVB Servicecentrum PGB’ te verzoeken om de salarisadministratie van Wezenlijk Weerbaar stop te zetten. Wezenlijk Weerbaar kan waar nodig hierbij assisteren.

 

Artikel 12: Toezichthoudend orgaan

 

12.1

Wezenlijk Weerbaar heeft een toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op het beleid en deze met raad ter zijde staat.

 

12.2

De verantwoordelijkheid van het toezichthoudend orgaan is beperkt tot dit aspect.

 

12.3

Bij eventuele conflicten tussen Wezenlijk Weerbaar en het toezichthoudend orgaan worden deze besproken en opgelost, worden voor over van toepassing wijzigingen aangebracht in het beleid en worden de besluiten en eventuele wijzigingen expliciet op schrift gesteld en ondertekend door zowel Wezenlijk Weerbaar als het toezichthoudend orgaan.

 

12.4

Het toezichthoudend orgaan kan onafhankelijk en kritisch opereren en is geïmplementeerd in de persoon van.  

 

 

Mw. Jetske Knol. Smit, Jikke coaching
info@jikkecoaching.nl, 0505020219

 

 

 

 

Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op